Fm
Fermi

Tải xuống ứng dụng hóa học để xem thêm thông tin về yếu tố hóa học:

Số nguyên tử100
Nhóm tuần hoànIVA
Chu kỳ tuần hoàn7
Khối lượng257
Tên LatinhFermium
Cấu hình electron[Rn]5f12 7s2
Trạng thái ôxy hóa0, 2, 3