At
Astatin

Tải xuống ứng dụng hóa học để xem thêm thông tin về yếu tố hóa học:

Số nguyên tử85
Nhóm tuần hoànVIIA
Chu kỳ tuần hoàn6
Khối lượng210
Tên LatinhAstatum
Cấu hình electron[Hg]6p5
Trạng thái ôxy hóa-1, 0, 1, 3, 5, 7