Br
Brom

Tải xuống ứng dụng hóa học để xem thêm thông tin về yếu tố hóa học:

Số nguyên tử35
Nhóm tuần hoànVIIA
Chu kỳ tuần hoàn4
Khối lượng79.904
Tên LatinhBromum
Cấu hình electron[Ar]3d10 4s2 4p5
Trạng thái ôxy hóa-1, 0, 1, 3, 4, 5