Ar
Argon

Tải xuống ứng dụng hóa học để xem thêm thông tin về yếu tố hóa học:

Số nguyên tử18
Nhóm tuần hoànVIIIA
Chu kỳ tuần hoàn3
Khối lượng39.948
Tên LatinhArgon
Cấu hình electron[Ne]3s2 3p6
Trạng thái ôxy hóa0