Ni
Niken

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử28
Nhóm tuần hoànVIIIB
Chu kỳ tuần hoàn4
Khối lượng58.6934
Tên LatinhNiccolum
Cấu hình electron[Ar]3d8 4s2
Trạng thái ôxy hóa-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4