Na
Natri

Tải xuống ứng dụng hóa học để xem thêm thông tin về yếu tố hóa học:

Số nguyên tử11
Nhóm tuần hoànIA
Chu kỳ tuần hoàn3
Khối lượng22.989769
Tên LatinhNatrium
Cấu hình electron[Ne]3s
Trạng thái ôxy hóa0, 1