Cm
Curi

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử96
Nhóm tuần hoànVIIIB
Chu kỳ tuần hoàn7
Khối lượng247
Tên LatinhCurium
Cấu hình electron[Rn]5f7 6d7s2
Trạng thái ôxy hóa0, 2, 3, 4, 6