He
Heli

Tải xuống ứng dụng hóa học để xem thêm thông tin về yếu tố hóa học:

Số nguyên tử2
Nhóm tuần hoànVIIIA
Chu kỳ tuần hoàn1
Khối lượng4.002602
Tên LatinhHelium
Cấu hình electron1s2
Trạng thái ôxy hóa0