N
Nitơ

Tải xuống ứng dụng hóa học để xem thêm thông tin về yếu tố hóa học:

Số nguyên tử7
Nhóm tuần hoànVA
Chu kỳ tuần hoàn2
Khối lượng14.0067
Tên LatinhNitrogenium
Cấu hình electron1s2 2s2 2p3
Trạng thái ôxy hóa-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5