F
Flo

Tải ứng dụng Hóa học để xem thêm thông tin về nguyên tố hóa học:

Số nguyên tử9
Nhóm tuần hoànVIIA
Chu kỳ tuần hoàn2
Khối lượng18.998404
Tên LatinhFluorum
Cấu hình electron1s2 2s2 2p5
Trạng thái ôxy hóa-1, 0